На теория и на практика Семеен портрет

Област Сливен запазва челно място по абсолютен брой деца, родени от малолетни и непълнолетни майки

През последните десет години област Сливен запазва челно място по абсолютен брой деца, родени от малолетни и непълнолетни майки, като средната възраст за раждане на дете е между 12 и 18 години, а висока степен от децата се раждат извън брака. Тази статистика бе оповестена от областната администрация в Сливен, след работна среща между областния управител Марин Христов и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Според анализ, представен от Нейля Мурад, началник отдел „Мониторинг и контрол – южен“ към ДАЗД, в сливенска община продължава да има голяма концентрация на малолетни и непълнолетни момичета, които раждат деца и живеят в съжителство или брак от ранна възраст. За обсъждане на проблема и търсене на работещи решения от агенцията предвиждат междуинституционални срещи с цел да се обединят усилията на всички заинтересовани страни.

Областният управител изрази готовност за съдействие и подкрепа, и обясни, че проблемът е изключително сериозен и е важно да се прилага дългосрочна програма и план за действие, чрез които да се работи за ограничаване на тази неблагоприятна тенденция. Той отчете важността да се работи с родителите и техните децата на терен от най-ранна възраст, както и да се ангажира подкрепа от религиозните институции, медиатори, организации и успели хора от общността, за да се постигне промяна в мисленето и нагласите. Според него липсата на предприети конкретни мерки, образование и информираност сред малцинствата е проблем, който се отразява пряко и на пазара на труда поради факта, че огромен процент от родителите са и неграмотни. Той се ангажира също да бъдат проведени в близко бъдеще няколко срещи с представители на държавни и местни институции за по-добро сътрудничество и откриване на ефективни решения за овладяването на проблема „Деца раждат деца“.

От началото на 2022 г. общо 333 малолетни и непълнолетни майки са регистрирани и получават социални помощи в област Сливен, сочи справка на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. БТА