Прилики и Разлики Семеен портрет

Прогресивно намаляват семействата с две, три и повече деца у нас

Семействата с деца в България към 7 септември 2021 г. са 1 176 372 семейства от общо 1 865 132. Броят на двойките с едно дете е 766 751 или 65,2 на сто от всички семейства с деца.

Прогресивно намаляват тези с две, три и повече деца. Многодетни (с три и повече деца) са 47 859 семейства, или 4,1 на сто от всички семейства с деца. Това показват данни от последното преброяване на населението в страната, съобщи Националният статистически институт.

Без деца са 688 760 (36,9 на сто) от семействата в страната (34,8 на сто в градовете и 42,6 на сто в селата). Справка в НСИ показва, че при последното преброяване през 2011 г. без деца са били 813 995 (38,3 на сто) от семействата в страната (35,5 на сто в градовете и 45,9 на сто в селата). През 2011 г. обаче населението на България беше 7 364 570 души при 6 447 710 към края на декември 2022 г.

Данните от последните преброявания показват, че като типична форма на семейството в България е утвърден моделът на едно дете.

С три и повече деца са жителите в областите Сливен (5,7 на сто), Ямбол (3,7 на сто) и Враца (3,6 на сто), а с най-малък – Смолян (1,2 на сто) и Кюстендил (1,7 на сто).

През периода 2011 – 2021 г. броят на семействата намалява във всички области, като най-чувствително е намалението в областите Видин (22.1%), Добрич (21.5%), Ямбол (19.9%) и Смолян (19.5%).

Делът на семействата, образувани от един родител с деца, нараства от 12,2 на сто през 2001 г. на 14,7 на сто през 2011 г. и достига 21,9 на сто от всички семейства в страната през 2021 година.

Майките с деца са 74,4 на сто от всички семейства от един родител с деца, а в 25,6 на сто от семействата бащата сам отглежда децата си.

С най-голям относителен дял на семействата от един родител с деца е област София (столица) – 25,5 на сто от всички семейства в областта. Най-малък е делът на семействата, съставени от един родител с деца, в областите Смолян (15,2 на сто) и Кърджали (17 на сто).

Семейните двойки с деца, живеещи в съжителство без брак са 27.3% от всички семейни двойки с деца в страната. В градовете относителният дял на тези семейства е 26.0%, а в селата – 31