Общи условия

Сайтът Bremenna.bg e собственост на “Балкан Пъблишинг” ООД

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “Балкан Пъблишинг” ООД (наричана по-долу за кратко Bremenna.bg) и потребителите на сайта, авторите и рекламодателите.

Прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате bremenna.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Bremenna.bg, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Bremenna.bg. Чрез зареждането на интернет страницата, Вие давате своето съгласие да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте bremenna.bg

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

– Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на bremenna.bg

– Достъп до коментарите и даването на рейтинги в bremenna.bg

– Получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на bremenna.bg

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

Авторски права. Автори

 1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на Bremenna.bg, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Съдържанието на сайта не може да бъде възпроизвеждано, предавано, модифицирано, свързвано или използвано за каквато и да е цел без предварително писмено разрешение.
 2. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна или частично модифициране на съдържание от сайта, включително на данните и елементите в него, извършено без разрешение на Bremenna.bg, е забранено и се преследва по предвидения законов ред.

3 С изпращането на материалите лицата (автори, гост-автори, други) декларират и поемат пълната отговорност по закон, че този материал не е бил вече публикуван или използван по какъвто и да е друг начин и поемат изцяло тежестта за удовлетворяване претенциите на трети лица. Дават съгласие материалите (текст и снимки – изпратени от тях на редакционните пощи или чрез социалните мрежи) да бъдат използвани за нуждите на сайта при неизключителни права за ползване и преотстъпва на bremenna.bg авторските си права върху изпратеното съдържание (текст, снимки, други) за ползване в България, други държави и съответно правата върху превода на други езици.

 1. Bremenna.bg има правото да откаже публикуване на статия, ако тя е в разрез с политиката, идеите и редакционната политика на сайта.
 2. Болшинството от статиите са авторски и са подписани от кратка визитка (псевдоним или име) на автора, които той доброволно е предоставил (това се отнася за постоянните автори, информация за гост-авторите ще се помества допълнително в самия текст). Всички автори (автори, гост-автори, други) предоставят доброволно статиите, които Bremenna.bg публикува след редакторско одобрение. Екипът на Bremenna.bg има право да прилага граматическа и стилова редакция върху всички текстове, също така да променя заглавията им.
 3. Предоставянето на материали за публикуване от авторите е безплатно и безвъзмездно, освен ако не е договорено друго.

Отговорност. Ограничаване на отговорността.

 1. Информацията представена в bremenna.bg има само информативно предназначение, и не е предназначена за диагностициране или лечение на здравен проблем или като заместител на консултация със специалист от съответната област.
 2. Информацията в bremenna.bg е представена без гаранции от какъвто и да е вид.
 3. Нищо в bremenna.bg не може да се счита за подтик, предложение или препоръка за заместване на консултация със специалист от съответната област.
 4. При препратки към други сайтове, когато напускате bremenna.bg следва да се отбележи, че авторите му не потвърждават и не приемат никаква отговорност за съдържанието на такива сайтове, както и за продуктите, услугите и други части, предложени чрез тези сайтове.
 5. Статиите и текстове в bremenna.bg не могат да се използват за поставянето на медицинска диагноза.
 6. Bremenna.bg не носи никаква отговорност за извършените дейности от Ваша страна.
 7. Отговорност за съдържанието на всяка предоставена информация носи авторът ѝ.

Коментари

 1. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, Вие се съгласявате да не публикувате рекламни съобщения, да не нарушавате добрия тон, както и да не обиждате останалите участници в дискусията. Bremenna.bg не носи отговорност за изразените от Вас мнения.
 2. Всички коментари са собственост на човека, който ги е написал и съответно той/тя носи пълна отговорност за думите си. Bremenna.bg не носи отговорност за написаните коментари (в сайта или в социалните мрежи) и има правото да трие всякакви коментари по свое усмотрение като се вземе предвид и времевия интервал между написването на дадения и виждането му от администратор от екипа на Bremenna.bg.

Лични данни

 1. Bremenna.bg си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са: включване в електронен бюлетин, чрез който регистрираните потребители получават актуална информация. Bremenna.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Bremenna.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за активността на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Промяна в договора

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Bremenna.bg.