На теория и на практика Семеен портрет

Правата ни по време на бременност и майчинство

Правата ни по време на бременност и майчинство

Платеният отпуск по майчинство е с продължителност 410 дни. Любопитно е, че това е една от най-дългите платени отпуски в света (в другите държави в ЕС варира между 6 месеца и година, в САЩ е 3 месеца). Бащите у нас получават право на 15-дневен платен отпуск при раждане или осиновяване.

Отпускът по майчинство е платен и се признава за трудов стаж. През първата година се получава 90% от средното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, за периода от 24 календарни месеца преди отпуска по бременност, но само ако има натрупан 12-месечен общ осигурителен стаж за този риск. Тези средства се изплащат не от работодателя, а от НОИ. За целта, всички задължителни осигурителни вноски трябва да са внесени.

Минималното обезщетение е в размер на минималната месечна работа заплата – в момента е 510 лв., а максималното е 2340 лв. за хора, осигурени на над 2600 лв. заплата. При предсрочно връане на работа (след 135 дни от раждането) майката има право да продължи да получава 50% от майчинските.

Майките имат право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване. Той може да се ползва и от бащата, но при съгласие на майката. Размерът на това допълнително месечно обезщетение бе 380 лв. за 2018 г.

Права по време на бременност и майчинство:

– Работодателят не може да възложи работа, която излага на опасност или застрашава здравето и сигурността на майката или детето. Майката има право да откаже такава работа, без това да доведе до отрицателни последици или уволнение.
– По време на бременността нощният и извънредният труд са забранени, освен ако се съгласите изрично в писмена форма за това.
– Докато сте в бременност и с деца до 3 години, работодателят не може да ви задължи да отидете в командировка, освен ако се съгласите писмено.
– Без предварително разрешение от Инспекцията по труда, работодателят няма право да ви уволни, ако сте бременна или майка на дете до 3 години.
– С предизвестие могат да ви уволнят с предварително разрешение на Инспекцията по труда:
при закриване на предприятието; ако откажете да последвате предприятието, когато то се премества в друго населено място; когато заеманата длъжност трябва да бъде освободена, за да бъде възстановен незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност; при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Бременните имат право на консултативен преглед с акушер-гинеколог, който включва безплатни акушерска ехография, цитонамазка, микробиологично изследване, второ ехографско изследване при акушер-гинеколог през 16-тата – 20-тата гестационна седмица. Освен това, при първото посещение при лекаря имат право и на следните безплатни медико-диагностични дейности: определяне на кръвна група и Rh-фактор; изследване за сифилис, хепатит В, HIV, хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ, урина (седимент).

Някои от тези изследвания може да се извършат повторно през следващите месеци по преценка на лекаря. В лаборатории се заплаща единствено такса за вземане на биологичен материал независимо от броя на изследванията.

Допълнително бременната има право на:
– един допълнителен безплатен профилактичен преглед при зъболекар;
– домашни посещения за лечение и манипулации, ако има проблем с бременността;
– ако се налага да прекъсне бременността по здравословни причини, манипулациите и лечението са напълно безплатни.

При кърмене жените имат следните права:

– До навършване на 8-месечната възраст на бебето се полагат по 1 час два пъти дневно или 2 последователни часа платен отпуск при пълен работен ден от 8 часа.
– При кърмене на близнаци или недоносено дете, се полагат по 3 часа платен отпуск на ден до навършване на 8-месечна възраст, а след това по 2 часа на ден, докато това е необходимо по преценка на здравните органи.

Източник, където имате възможност да прочетете целия текст: Тук-Там
снимка: pixabay