На теория и на практика Семеен портрет

Замразяват се редица социални плащания, сред които са и „детските надбавки“

Замразяват се редица социални плащания, сред които са и „детските надбавки"

Тристранният съвет за сътрудничество разглежда проекта на държавния бюджет за догодина. В социалната сфера са предвидени по-големи помощи за пълнолетните хора с увреждания, но се замразяват така наречените „детски надбавки“. Повече пари ще има за социалните услуги.

В проектобюджета за 2020 г. за делегираните от държавата социални дейности в общините са предвидени средства за текущи разходи в размер на 290,9 млн. лв., което е с 30 млн. лв. повече спрямо ЗДБРБ за 2019 г. Разчетени са средства за увеличение на разходите за персонал с 10 на сто. Стандартите са увеличени диференцирано. За специализираните институции за предоставяне на социални услуги увеличението е с 10%. За социалните услуги предоставяни в общността средното увеличение на стандартите е 14%. С най-голямо увеличение – 20%, са стандартите за центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Стандартите за защитените жилища на лица с увреждания и за центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания са увеличени с 15%, а тези за дневните центрове за деца и/или пълнолетни с увреждания са увеличени с 10%. Увеличение с 8 % имат стандартите за центровете за временно настаняване и за обществена подкрепа, за наблюдавано и преходно жилище, дневни центрове за стари хора и центрове за социална рехабилитация и интеграция, звено „Майка и бебе“, центровете за работа с деца на улицата и приютите.

Месечната финансова подкрепа за пълнолетните хора с увреждания, също ще се увеличи, с около 4 на сто, заради ръста на линията на бедност, от която зависи. Замразяват се обаче редица други социални плащания, сред които са и „детските надбавки“.

Родителите на малкия Мартин получават месечни помощи за отглеждането му, популярни като „детски надбавки“. За едно дете сумата е 40 лв., 90 лв. за две, 135 лв. за три, 145 лв. за четири и за всяко следващо дете сумата се увеличава с 20 лева. „Лично аз му ги събирам, сега ще ни предстои ремонт на неговата стая, така че ще ги изхарча за ремонта на неговата стая“, разказва Галина Кръстева, майката на Мартин. Размерът на тези помощи се запазва за догодина. Запазва се и прагът на доходите за достъп до тях, въпреки че социалният министър настояваше да се увеличи заради ръста на минимална заплата. Ако семейството се състои от двама родители и едно дете и всеки от родителите е с брутен доход колкото минималната заплата, догодина няма да получава пълния размер на помощта, а 80 на сто от нея, защото ще прескочи прага с около 6 лева. „Аз лично съм безработна и затова ги получавам, но в момента, в който почна работа ще изпаднем и ние и няма да ги получаваме“, казва майката на Мартин.

През тази година с помощите са подпомогнати средно на месец около 372 хиляди семейства. Предвиденият разход за цялата година е близо 314 милиона лева. Същият е планиран и за 2020 г.

„България харчи относително много за детски надбавки на фона на други страни в ЕС. Проблемът е, че те не отиват към най-нуждаещите се, дават се почти на всички. А същевременно големият проблем на много голяма част от домакинствата не е в размера на тези добавки, а в други фактори на средата. За София и няколко други големи града са детските градини“, смята Лъчезар Богданов, главен икономист в Институт за пазарна икономика. Запазват се и месечните помощи за дете с увреждания. А за пълнолетните финансовата подкрепата ще се увеличи с няколко лева. Еднократните помощи за раждане също се запазват. За първо дете – 250 лв., за второ – 600 лв., за трето – 300 лв., за четвърто 200 лв. Т.нар. „социално майчинство”, което се полага на неосигурени майки за първата година на детето, също запазва размера си – 100 лв. на месец. Без промяна остава и помощта за майки студентки – 2880 лв.

БТВ, Новини  снимка: pixabay