Идеи и находки Полезното и Приятното

БАКБ с 53% ръст на нетната печалба

печалба

В края на 2021 г. активите на Българо-американска кредитна банка достигнаха 2 198 692 хил. лв., което представлява ръст от 17.65%, сравнено с четвъртото тримесечие на 2020 год.  Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 18.67%. Благодарение на добрите условия, банката е успяла да привлече по-голям ресурс от  средните нива за сектора. За разглеждания период банковата система отбелязва 8.63% годишен ръст в привлечените средства.

БАКБ продължава да разширява кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на кредити за физически лица, като по този показател ръстът е с впечатляващите 63.72% при едва 15% за банковата система. Общото постигнато увеличение по показателя на БНБ „Кредити и аванси“ за БАКБ е в размер на 14.97%, при наполовина по-нисък за банковата система, който е 7.41%. Резултатите потвърждават клиентски ориентирания подход и фокуса на банката.

В края на декември 2021 год. финансовата институция отчита 7.00% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове. Резултатът е почти двоен на фона на банковия пазар 4.07% и се дължи преди всичко на увеличаването на приходите от лихви с 4.52% до 49.862 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансирането, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с  -12.74% до 5.233 млн. лева.

За поредно тримесечие БАКБ отчита ръст на нетния доход от такси и комисионни. Към края на 2021 год. увеличението е с 21.23% при 19.47% средни нива за пазара. 

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 17.595 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват впечатляващ ръст от 53.27% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 год.

Капиталовата позиция на БАКБ отново запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 6.16% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. и 6.36% спрямо одитираните Годишни финансови отчети за 2020г.,  гаранция за  устойчивото развитие на банката.

Пълните отчети на БАКБ, както и доклад на ръководството, са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“. 

 

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа
BGN ‘000 Q4’20 Q4’21 delta %
Interest income/ приходи от лихви 47 705 49 862 4.52%
Ineterest expence/разходи за лихви -5 997 -5 233 -12.74%
Net interest income/нетни приходи от лихви 41 708 44 629 7.00%
Net fees income/нетни приходи от такси 9 628 11 672 21.23%
Net profit/нетна печалба 11 480 17 595 53.27%
Loans (net)/Кредити (нето) 1 155 757 1 257 978 8.84%
Deposits/депозити на клиенти 1 600 209 1 912 693 19.53%
Общо привлечени средства 1 638 340 1 944 254 18.67%
Total assets/Общо активи 1 868 859 2 198 692 17.65%
CET1 192 298 204 141 6.16%

 

За автора

Бременна.БГ

Бременна.БГ

Бременна.БГ има за цел да осигурява информация, засягаща темите свързани със забременяването, бременността, раждането и отглеждането на деца.